Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Przedszkolu nr 2 w Gnieźnie

1.         Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska    z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka z Przedszkola nr 2 „Źródełko” w Gnieźnie

 I. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów).

2. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

Regulamin korzystania z placu zabaw należącego do Przedszkola Nr 2  w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 49a

1. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać, ewentualnie porządkować - odpowiedzialny jest pracownik zajmujący się porządkiem w obejściu przedszkola.

2. Korzystanie placu zabaw dozwolone jest wyłącznie pod opieką dorosłych.