Przedszkole nr 2Źródełko” w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.eprzedszkole2.gniezno.pl/

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Przedszkole nr 2 ,,Źródełko”

ul. Wrzesińska 49a

62- 200 Gniezno

Tel. 61 425 21 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowanymi,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE- STRONA POSIADA:

Narzędzie ustawień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie w stopce strony) a w nim:

- podwyższony kontrast,

- możliwość powiększenia liter,

- podświetlane linki,

- mapa strony,

- jasne tło.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 25 marca 2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Eliza Gawałek: 61 425 21 14

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe , podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony  internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Budynek dwukondygnacyjny posiada dwa wejścia.

Wejściem głównym można dostać się do budynku po schodach i podjeździe. Drugie wejście posiada tylko schody. W budynku brak windy i toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza języka migowego.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji jest dyrektor przedszkola.

Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych na parkingu przedszkola.

APLIKACJE MOBILNE

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.