Przedszkole nr 2 „Źródełko” w Gnieźnie

Przedszkole zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera ich indywidualny potencjał rozwojowy,

rozwija predyspozycje i talenty. Dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności

niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie,

aktywne poszukiwanie i odkrywanie. Praktyczne umiejętności nabywają w toku

działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów.

Kadra przedszkola troszczy się, aby czas spędzony w przedszkolu był dla dzieci

„wspaniałą zabawą, a zabawa kształcącym doświadczeniem”.                 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA  

                    

posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,

jest samodzielny, aktywny ruchowo,

troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

ma świadomość własnej tożsamości,

ma pozytywny obraz samego siebie,

kulturalny i wrażliwy estetycznie,

śmiało wyraża swoje opinie,

prezentuje aktywność i ciekawość poznawczą i twórczą

w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi,

przestrzega zasad współżycia w grupie,

jest otwarty na potrzeby innych ludzi,

szanuje pracę innych,

akceptuje odmienność, w tym religijną i kulturową innych,

ma twórcze podejście do zadań i problemów,

wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,

ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.