Regulamin pobierania opłat w Przedszkolu Nr 2 „Źródełko” w Gnieźnie

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 ustala uchwałą Rada Miasta Gniezna, jednak w wysokości nie przekraczającej 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, a w przypadku dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny opłaty za rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego wykraczająca poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 0,50 zł.
 3. Rodzic składa deklarację dotyczącą czasu pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Rodzic może skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat określonych w ust. 2 na wniosek stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu. Warunki zwolnień określa Uchwała nr IX/118/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 29.05.2019r.
 5. Rodzice dziecka 6-letniego korzystającego z rocznego przygotowania przedszkolnego zwolnieni są z opłat za godziny wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki.
 6. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci uczęszczających do przedszkola.
 7. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 8. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w terminach ustalonych przez dyrektora przedszkola. Ostateczny termin płatności upływa z dniem 15 każdego miesiąca.
 9.  Opłata ta może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego w związku ze wzrostem lub obniżką cen żywności.
 10.  Dziecko może korzystać w przedszkolu z 1, 2, 3 posiłków.
 11. W przypadku nieobecności dziecka odlicza się należność za każdy dzień nieobecności tj. opłatę za żywienie oraz za każdą godzinę zajęć realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym czas 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 12. Dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów żywienia we współpracy z MOPS lub innymi podmiotami.
 13. Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego, ze skutkiem od pierwszego dnia nowego miesiąca następującego po dniu, w którym poinformowano przedszkole o zmianie.
 14. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu mogą być uiszczane u intendenta przedszkola lub przelewem na podane konto 81 9065 0006 0000 0000 4330 0001 w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2019r.