Oto my!

Przedszkole Nr 2 usytuowane jest w południowej części miasta Gniezna

w ustronnym i zacisznym miejscu na terenie byłej jednostki wojskowej.

Powstało w ramach projektu: „Rewitalizacja obiektów powojskowych

przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie na cele oświatowo-edukacyjne – Przedszkole”.

Projekt złożony został przez władze Gniezna w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i otrzymał dofinansowanie

ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Swoją działalność przedszkole rozpoczęło 1 grudnia 2008 roku,

a pięć dni później dokonano uroczystego otwarcia z udziałem zaproszonych gości.

Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: 6 kolorowo i funkcjonalnie

urządzonych sal, gabinet logopedyczny, kącik widowiskowy,

nowocześnie urządzone zaplecze kuchenne, sanitarne,

socjalne  i techniczne, oraz atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw.

Dużym atutem jest usytuowany przed budynkiem przedszkola 4 sektorowy parking dla gości.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 do 17:00.

Obiekt przedszkola oraz plac zabaw są monitorowane przez całą dobę. 

 Wizja Przedszkola nr 2

Przedszkole Nr 2 pracuje w oparciu o program „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk.

Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne i wspomagają wszechstronny

rozwój dziecka, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i możliwości. Proces edukacyjny

ukierunkowany jest na osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

W przypadku rozpoznanych trudności i deficytów placówka zapewnia zajęcia

wspomagające i korygujące rozwój dziecka bądź wczesną interwencję specjalistyczną.

W przedszkolu dzieci uczą się samodzielności i zdrowego trybu życia

w przyjaznych relacjach ze środowiskiem przyrodniczym. Kadra pedagogiczna

kształtuje kompetencje społeczne, dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.

Nauczyciele stosują nowoczesne metody i formy pracy, ukierunkowane na twórczy i aktywny

sposób osiągania sukcesów rozwojowych. W dużym stopniu wykorzystują różnorodne

zabawy i działalność plastyczno – muzyczną. Placówka oferuje zajęcia rozbudzające

zainteresowania techniczno-naukowe, a także inne formy zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami

dzieci oraz rodziców. Przedszkole współdziała z rodzicami i środowiskiem.

Posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.

 Kierunki naszych działań

1. Dostosowanie pracy przedszkola do zmian w podstawie programowej, w tym w zakresie

    zapewnienia języka obcego nowożytnego wszystkim przedszkolakom, 

    w miarę potrzeb dzieciom mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej

2. Wdrożenie wczesnej edukacji wielokulturowej - poszerzenie kontaktów i form 

    realizacji, w tym przyjmowanie studentów innych narodowości

3. Upowszechnianie idei ochrony środowiska i poszukiwanie nowych form

    aktywności w tym zakresie

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i specjalistów

5. Poszerzanie działań na rzecz promocji zdrowia, w tym zdrowego żywienia,

    przystąpienie do programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka

6. Doskonalenie systemu bezpieczeństwa i udzielania pomocy psychologiczno - 

    pedagogicznej

7. Usprawnienie sposobu indywidualizacji oddziaływań

8. Doskonalenie bazy przedszkola w celu realizacji koncepcji, w tym urządzenie laboratorium

9. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci

10. Promocja przedszkola

 Model absolwenta Przedszkola nr 2

1. Posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej

2. Jest samodzielny, aktywny ruchowo 

3. Troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

4. Ma świadomość własnej tożsamości

5. Ma pozytywny obraz samego siebie

6. Jest kulturalny i wrażliwy estetycznie

7. Śmiało wyraża swoje opinie

8. Prezentuje aktywność, ciekawość poznawczą i twórczą

9. W zrozumiały sposób komunikuje się z innymi

10.Przestrzega zasad współżycia w grupie

11. Jest otwarty na potrzeby innych ludzi

12. Szanuje pracę innych

13. Akceptuje odmienność, w tym religijną i kulturową innych

14. Ma twórcze podejście do zadać i problemów

15. Wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego

16. Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem