Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka z Przedszkola nr 2 „Źródełko” w Gnieźnie

 I. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów).

2. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

- rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy.

3. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola np. w szatni, przed wejściem do przedszkola, itp.

 II. Odbieranie dzieci z przedszkola:

1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. Dziecko odebrać należy osobiście od nauczycielki w grupie.

3. W przypadku odebrania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.

4. Dziecko może być odebrane z przedszkola o każdej porze dnia jednak zgodnie z organizacją pracy przedszkola i czasem zadeklarowanym w umowie świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

6. Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba pełnoletnia.

7. W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczycielkę o odbiorze dziecka przez inną osobę w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola wręczając pisemne upoważnienie.

8. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go.

9. Osoba, która odbiera dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przekazać nauczycielce aktualny telefon kontaktowy.

11. Zmiany adresu zamieszkania należy zgłosić dyrektorowi przedszkola.

 III. Zasady wydawania dzieci osobom upoważnionym przez rodziców (prawnych opiekunów):

1. Na pierwszym zebraniu ogólnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

2. W każdej grupie wiekowej upoważnienia rodziców są gromadzone i przechowywane przez cały rok w odpowiedniej teczce.

3. Nauczycielka sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom)

4. Nauczycielka przy odbiorze dziecka przez osobę upoważnioną jest zobowiązana do sprawdzenia informacji podanej w oświadczeniu z osobą odbierającą dziecko.

5. W sytuacji budzącej wątpliwości należy skontaktować się z rodzicami dziecka.

 

Dyrektor Przedszkola Nr 2

Halina Siwka