Szanowni Rodzice

Informujemy, że na nowy rok szkolny 2021/2022 należy złożyć deklarację pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu. Do podpisania deklaracji zobowiązani są rodzice dzieci nowo przyjętych oraz dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola.

Do deklaracji należy dołączyć:

1) formularz aktualizacji danych osobowych,

2) informację o dziecku,

3) upoważnienie do odbioru dziecka - jeżeli dziecko będzie odbierane z przedszkola

przez osoby inne niż rodzice i opiekunowie prawni wraz oświadczeniem tych osób

o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej,

4) w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny – wniosek o zmniejszenie opłaty za

pobyt dziecka w przedszkolu

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców (opiekunów prawnych) dokumenty należy złożyć w biurze dyrektora przedszkola do dnia 16 lipca 2021r.

w godzinach 9.00 – 13.00

Formularze do wypełnienia można pobrać z naszej strony internetowej TUTAJ lub bezpośrednio z przedszkola.